Wszystkie zdjęcia Agencji Fotograficznej EDYTOR są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych zdjęć, poza prawem do ich przeglądania na stronie www.edytor.net, wymaga kontaktu z AF EDYTOR i zawarcia stosownej umowy licencyjnej. Publikacja i kopiowanie (w tym również kopiowanie i publikacja zdjęć - "prewek" oznaczonych logiem EDYTOR !!!) bez zgody Agencji zabronione. Copyright © 2000-2014 EDYTOR, All Rights Reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Umowa

Zasady i warunki wykorzystywania zdjęć pobranych z Agencji Fotograficznej EDYTOR

§1

Wykorzystanie zdjęć Agencji Fotograficznej EDYTOR, zwanej dalej AF EDYTOR przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej Klientem do publikacji w prasie jest jednoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych poniżej.

§2

Zdjęcia AF EDYTOR mogą być wykorzystywane przez Klienta do publikacji prasowych. Przez wykorzystanie zdjęcia rozumie się jedynie przeniesienie prawa autorskiego do jednokrotnej publikacji (licencja niewyłączna). Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do zdjęcia. Każdy inny sposób wykorzystania zdjęcia wymaga oddzielnej umowy.

§3

Udostępnione zdjęcia mogą być wykorzystane wyłącznie do użytku Klienta i nie mogą być udostępniane osobom trzecim oraz nie mogą stanowić przedmiotu dalszego obrotu. Nie mogą być również przechowywane i katalogowane w archiwach Klienta.

§4

Wszystkie publikowane zdjęcia AF EDYTOR powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą: EDYTOR.net wg wzoru: Fot. Jan Kowalski/EDYTOR.net. W przypadku opublikowania zdjęcia bez w/w podpisów ma zastosowanie odpowiedni punkt cennika.

§5

Klient ma prawo kadrować zdjęcia; gwarantuje natomiast AF EDYTOR, że nie będzie ani modyfikował ani zniekształcał opisów lub dokumentów.

§6

Z tytułu publikacji zdjęć Klient zobowiązany jest do zapłaty honorarium.

  1. Rozliczenie pomiędzy AF EDYTOR a Klientem za zamówione zdjęcia lub opublikowane zdjęcia odbywa się na podstawie cennika bądź na podstawie odrębnej zawartej w tym celu umowy.
  2. Należności wynikające z wykonania niniejszej umowy będą uiszczane na podstawie faktur wystawianych przez AF EDYTOR i będą płatne w terminie 14 dni licząc od dnia wystawienia faktury.
  3. W przypadku opóźnienia z zapłatą należności naliczane będą odsetki ustawowe.

§7

  1. Klient zobowiązuje się każdorazowo do powiadomienia AF EDYTOR o opublikowanych zdjęciach przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej, podając nazwę i miejsce publikacji, datę i stronę, najpóźniej w terminie do 7-ego dnia następnego miesiąca.
  2. W razie nie dotrzymania warunków określonych w pkt 1 Klient zobowiązany będzie do zapłaty za zamówione zdjęcia oraz za zdjęcia pobrane ze strony internetowej lub udostępnione mu z innych archiwów AF EDYTOR jak za zdjęcia opublikowane.

§8

AF EDYTOR nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdjęć, w wyniku którego naruszone zostałyby prawa osobiste, autorskie jakichkolwiek osób trzecich jak również wynikające stąd szkody majątkowe.

§9

Zarówno zalogowanie się na stronie internetowej AF EDYTOR, jak i inne wykorzystanie jej zdjęć z jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta akceptacji niniejszej umowy oraz jej dalszym przestrzeganiem.

§10

W sprawach nieuregulowanych tą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ewentualne spory między Stronami tej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd w Katowicach.